Prisändring Fjärrvärme

Ånge Energi kommer från och med 1 januari 2023 höja priset på fjärrvärme. Höjningen gäller på samma sätt för båda kundgrupperna Konsument och Företag.

Bakgrunden till höjningen av fjärrvärmepriset är kraftiga höjningar av världsmarknadspriserna på biobränslen. De höjda marknadspriserna påverkar Ånge Energis inköpsavtal. Priset för pellets har stigit med drygt 50% och priset för flis och bark med drygt 20%.

Tillgången till spillvärme från Albyfabrikerna bromsar effekten av de höjda bränslepriserna men även priset för spillvärme höjs på sikt. Ett normalår står spillvärmen för ca 55% av Ånge Energis produktion, pellets ca 25% och skogsbränsle ca 20%.

Höjningen av fjärrvärmetaxan kommer att vara 11% per 1 januari 2023.

Höjningen ger inte Ånge Energi full kompensation för höjda bränslekostnader men har bedömts som en godtagbar avvägning mellan bolagets ekonomi och fjärrvärmekundernas situation.