Vår hantering av personuppgifter

Fjärrvärme konsument

I samband med att nya dataskyddsförordningen(GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 ser vi över våra rutiner för att du som kund ska känna dig trygg.

Vi på Ånge Energi AB som leverantör är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.

Leverantören är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som den behandlar.

Leverantören samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar leverantören.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av leverantören för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Leverantören kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om leverantören har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av leverantören. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Viktigt att notera: Utöver ovanstående är leverantören skyldigt att i samband med att avtal ingås lämna information om identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige respektive i förkommande fall dataskyddsombudet, eventuell överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES, hur länge personuppgifterna sparas samt eventuell förekomst av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Fjärrvärme näringsidkare

Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet har upphävts. Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse. Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen. I samband med villkorsförändringar finns enligt fjärrvärmelagen en rätt till förhandling, medling och uppsägning av avtal.

Ånge Energi AB vill informera om att följande gäller för vår hantering av personuppgifter från och med den 25 maj 2018.

Leverantören är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som den behandlar.

Leverantören samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t.ex. anställda, kontaktpersoner m.fl.) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar leverantören.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av leverantören för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Leverantören kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om leverantören har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av enskild firmas ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

En företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av leverantören samt även begära rättelse. Företrädaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Företrädare för kunden som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Viktigt att notera: Utöver ovanstående är leverantören skyldig att i samband med att insamlingen av personuppgifterna sker lämna information om identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige respektive i förekommande fall dataskyddsombudet, eventuell överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES, hur länge personuppgifterna sparas samt eventuell förekomst av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering). Leverantören är skyldig att lämna informationen om behandling av personuppgifter till den vars personuppgifter behandlas, dvs. företrädaren för kunden.